Τι κάνουμε

Τι κάνουμε

Τα παιδικά μουσεία είναι κέντρα που προωθούν την περιέργεια και τη φαντασία, ενισχύουν το παιχνίδι και τη δημιουργικότητα, 

την άτυπη και τη δια βίου μάθηση και βασίζονται στον υλικό και άυλο πολιτισμό. 

Hands-On! International Association of Children’s Museums


Το Exploration Children’s Museum προσφέρει ευκαιρίες μάθησης και ενθαρρύνει τα παιδιά να μάθουν με έναν τρόπο που είναι αρκετά κοντά στη φύση τους. Με βασικό κίνητρο τη διαδικασία μάθησης ως «εμπειρία», παρακινούμε τον επισκέπτη να επεξεργάζεται και να κατανοεί αντικείμενα και έννοιες συνδέοντάς τα με τη δική του ζωή, με τα δικά του βιώματα.

Μέσα από τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα και με αφορμή πάντα τις συλλογές και τα εκθέματα του Μουσείου, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να:

    • δομούν έννοιες

    • αλληλοεπιδρούν με το περιβάλλον

    • θέτουν ερωτήματα

    • ακολουθούν το δικό τους ρυθμό

    • λύνουν προβλήματα

    • συνδέουν γεγονότα 

    • παίρνουν πρωτοβουλίες

    • πειραματίζονται

και να ερμηνεύουν τον κόσμο μέσα από τις προσωπικές, κοινωνικές και πολιτιστικές τους εμπειρίες.